Regulamin

Regulamin strony

 1. Niniejsza strona internetowa magazynmoi.pl (zwana dalej Serwisem), z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony, jest prowadzona przez The Viewer, Katarzyna Widz. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej “Wydawcą”). Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Wydawcy.
 1. Wejście do Serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszego regulaminu. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym dokumencie jest proszony o niekorzystanie z Serwisu.
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych w niniejszym Serwisie stanowią własność Wydawcy, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
 1. Serwis, jak i każdy z jego elementów, podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 1. Użytkownik Serwisu może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa. Nie oznacza to jednak nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych w nich zawartych. Korzystanie również nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Wydawcy innych osób.
 1. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy Użytkownik strony nie może:
 • Wykorzystywać, kopiować, modyfikować treści zamieszczonych w niniejszym Serwisie, szczególnie w celach komercyjnych; Zarówno w części jak i całości Serwisu.
 • Rozpowszechniać zamieszczanych na stronie Serwisu treści (w tym aktualnych utworów typu zdjęcia, wywiady, artykuły, reportaże i inne oraz bazy danych), a także rozpowszechniać samego Serwisu lub jego części, w prasie, radiu, telewizji a także transmisji elektronicznej. Za rozpowszechnianie uznaje się udostępnianie treści Serwisu tak aby inni Użytkownicy mieli dostęp do materiałów poprzez inne źródło niż www.magazynmoi.pl w wybranym przez siebie miejscu i czasie.
 1. O ile co innego nie wynika z informacji prezentowanej przy danym materiale, Użytkownicy mogą zamieszczać odnośniki prowadzące do udostępnianych na stronie serwisu www.magazynmoi.pl materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych oraz innych elementów. Nie zezwalamy jednak na zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 1. Naruszenie praw Wydawcy lub innych osób, będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne. W celu nabycia prawa do korzystania z utworów i baz danych udostępnianych w ramach serwisu Wydawcy prosimy o kontakt na adres: redakcja@magazynmoi.pl

 

 

 

 

 

 

 1. Wydawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

 1. Dane i informacje udostępniane na stronach serwisu www.magazynmoi.pl służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Wydawca uznaje za rzetelne i sprawdzone. O ile co innego nie wynika z odrębnych regulaminów dotyczących poszczególnych usług, z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Wydawcy, ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronie serwisu www.magazynmoi.pl ponosi Użytkownik.

 

 1. Serwis może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub innych przycisków) do innych stron internetowych. Nie oznacza to jednak automatycznie, że Wydawca ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.
 1. Udostępnienie informacji lub materiałów Wydawcy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich nieodpłatne wykorzystywanie wedle uznania Wydawcy, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.
 1. W uzasadnionych przypadkach, Wydawca zastrzega sobie prawo usuwania z niniejszego Serwisu całości lub części treści pochodzących od osób trzecich bez ich odrębnego zawiadomienia.
 1. Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane Wydawcy za pośrednictwem Serwisu będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności przed przekazaniem Wydawcy jakichkolwiek danych.
 1. W przypadku pytań lub skarg dotyczących Serwisu, prosimy o informację na adres: redakcja@magazynmoi.pl.

 

 

Wróć